Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Nederlandse Vereniging van Diëtisten 

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtiste, zijnde lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, en zijn opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten en andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de dienst van een diëtiste inroepen.

De opdrachtgever is betaling verschuldigd voor iedere behandeling of verleende dienst door de diëtist volgens een vooraf met de diëtist mondeling of schriftelijk overeengekomen bedrag. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een afspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand uiterlijk om 18:00 uur te zijn geschied. Het maximumtarief hiervoor bedraagt € 42,60.

Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan de diëtist de wettelijke rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand gerekend zal worden, zolang de opdrachtgever ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

De diëtist is in het hierboven onder 3 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 25,00. Voor zover de diëtist gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden voorvermelde invorderingskosten hiermee verhoogd.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.