Tarieven

In 2017 is het dieetadvies opgenomen in het basispakket. Het gaat hierbij om de behandeling door de diëtist met een medisch doel met een maximum van 3 behandeluren per jaar. Het eigen risico is hierbij van toepassing.
Indien het een behandeling betreft via de ketenzorg (zorg aan patiënten met DM type 2, cardiovasculaire risico’s en COPD) dan geldt er geen eigen risico. Mensen dienen wel aangemeld te zijn bij de ketenzorg HONK of de ketenzorg HOZK en moeten aan de desbetreffende verwijscriteria voldoen. De verwijzing voor de ketenzorg HONK en HOZK dient digitaal via Healthconnected gedaan te worden.
Daarnaast kan het zijn dat uw aanvullende pakket een extra vergoeding (extra uren) dekt voor de diëtist. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of informatie opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Verhindering 

Bij verhindering dient u minimaal 24 uur (liefst ruimer) van tevoren uw afspraak af te zeggen. Weekenddagen en feestdagen tellen niet mee in de vereiste 24 uur. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd bij u in rekening gebracht.
Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekering.

Verzekeraars

Laura Sprengers werkt met alle verzekeraars samen. Als u wilt nagaan of een consult bij diëtistenpraktijk Laura Sprengers ook door uw verzekeraar wordt vergoed, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven 2024

Basistarief € 20,50 = 15 minuten
Eerste consult € 82,00 = 60 minuten
(incl. 15 min administratietijd)
Vervolgconsulten € 41,00 = 30 minuten
Vervolgconsulten (kort) € 20,50 = 15 minuten
Telefonisch consult € 20,50 = 15 minuten
Toeslag bij huisbezoek € 30,00 per consult
Weegconsult € 20,50 per consult